FAQ


In het kader van de deontologie - wat met de verzekering B.A. aansprakelijkheid?

De deontologische regeling van de Federale Raden van de landmeters-experten voorziet in artikel 13 de wettelijke verplichting dat de landmeter -expert zich voor zijn beroepsaansprakelijkheid moet verzekeren en jaarlijks hiervan het verzekeringsattest zal voorleggen.

KCLE polste de markt van de verzekeringen en besliste te scheep te gaan met de verzekeraar nv. Protect, leader ter zake op de Belgische verzekeringswereld.

Een moederpolis, speciaal bestudeerd om aan al onze behoeften te voldoen, werd door de K.C.L.E. onderschreven.  Deze polis en de eraan verbonden bevoorrechte tarieven worden exclusief voorbehouden aan de leden in orde met hun jaarlijks lidmaatschapbijdrage.

Om hierover meer te weten:  http://www.protect.be

In het kader van de deontologie - wat met de voortgezette opleiding?

Ook wordt een verplichte deelname aan voortgezette opleiding ingelast – jaarlijks dient een attest worden overgemaakt aan de Federale Raad voor 20 uren permanente vorming.
Vormingen worden voorzien in het kader van de KCLE voor haar leden - deelname aan ledenvergaderingen telt vanaf 2009 voor 2 uur permanente vorming.
De komende ledenvergaderingen nationaal of per provincie kan u terugvinden in onze rubriek “activiteiten”.

De lijst van de erkende permanente vormingen staan op website Ministerie :http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/SME/Intellectual_professions/Intellectual_professions_nl-01.htm 

In het kader van de wetten wanneer dient men zich in te schrijven op de lijsten van de Federale Raden?

De wet van 11 mei 2003 (B.S. van 06/06/2003) tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter­expert is werking getreden op 1 oktober 2004. (http://www.kcle-crge.org/nederlands/wetteksten.htm

Wij herinneren er u aan dat om het beroep van zelfstandig landmeter-expert uit te voeren u dient ingeschreven te zijn op de lijsten van de Federale raad van de landmeters-experten.

Uw aanvraag tot inschrijving dient per aangetekend schrijven gericht te worden aan de Federale raad voor landmeters-experten,

North Gate, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.e

(met kopij van het diploma en van de eedaflegging).   

Wat is de Wettelijke titel ?
Uw wettelijke beschermde beroepstitel is Landmeter-expert  “Gezworen landmeter-expert” of gelijk welke andere titel is bijgevolg uit te sluiten !

Welke formaliteiten moet ik vervullen om mij als zelfstandig landmeter te vestigen? 
Vele jong gediplomeerden stellen ons de vraag welke formaliteiten zij dienen te voldoen om zich als zelfstandig landmeter te vestigen. Een duidelijk antwoord hierop vindt U in onze rubriek http://www.kcle-crge.be/formalites-nl.php

Kan U ons meedelen of het voor een landmeter mogelijk is om een B.V.B.A. op te richten (ingeschreven in het handelsregister) met naast de activiteit van landmeter ook activiteiten zoals bouwkundig advies en aannemerij? 
Het is een landmeter uiteraard mogelijk een BVBA op te richten, maar het is niet mogelijk voor de gezworen landmeter expert de activiteiten voorzien door het KB. van 18 januari 1995 (B.S. 7 maart 1995) onder deze bvba onder te brengen om aan zijn persoonlijke verantwoordelijkheid te ontsnappen. Voor die bepaalde activiteiten blijft hij persoonlijk verantwoordelijk.
Ten titel van voorbeeld kan hij geen proces verbaal van opmeting die aan een akte eigendomsoverdracht zal worden gehecht als bvba ondertekenen, daar dient hij zelf te tekenen in eigen naam en onder eigen volle verantwoordelijkheid, derhalve dient hij daar ook volgens de wet van 6 augustus 1993 voor gezworen te zijn ( dat kan een bvba dus niet zijn).

Dien aangaande heeft onze beroepsvereniging een kaderverzekering beroepsaansprakelijkheid waarbij, indien de persoon van wie deze vraag uitgaat bij onze beroepsvereniging aangesloten is of zich lid maakt, kan aansluiten aan zeer gunstige voorwaarden. 

Andere activiteiten die zijn persoonlijke verantwoordelijkheid niet vereisen, voor zoveel zij niet onder andere wetgevingen vallen met betrekking tot persoonlijke verantwoordelijkheid, kunnen volgens ons daar wel onder gebracht worden.

Nieuw :

Kan een landmeter-expert ook het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen zonder ingeschreven te zijn op het BIV? 

Het antwoord op deze vraag vindt u in het Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtleer van de landmeters-experten (15/12/2005 - publicatie in B.S. 25/01/2006) – artikel 18 §3.
De Landmeter-expert mag effectief de gereglementeerde activiteiten van de vastgoedmakelaars uitoefenen, zonder ingeschreven te zijn op het BIV (voor zover natuurlijk dit maar een deel van de activiteiten van de Landmeter-expert en niet zijn hoofdberoep).
Wel dient u hierover de Federale Raad te informeren en dient u jaarlijks bijkomend inschrijvingsgeld te betalen.

“HOOFDSTUK VI. - De beroepsactiviteiten en onverenigbaarheden

Art. 18. Tot de bevoegdheid van de landmeter-expert behoren volgende activiteiten :
1° ...;
2° ...;
3° het uitoefenen van de gereglementeerde activiteiten van de vastgoedmakelaar, in toepassing van artikel 4,1° van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Voor deze activiteiten is de landmeter-expert gehouden de regels van de plichtenleer zoals vastgesteld door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, hierna 'Instituut' genoemd, te respecteren. De controle op het naleven van deze regels en van de artikelen 4 tot 19 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wordt echter uitgevoerd door de federale raad of de federale raad van beroep.
De Uitvoerende Kamer van het Instituut wordt ingelicht omtrent de definitieve tuchtsancties die uitgesproken worden in het kader van de gereglementeerde vastgoedactiviteiten.
Het is een landmeter-expert die het voorwerp is van een schorsing of een schrapping vanwege het Instituut, verboden vastgoedactiviteiten uit te oefenen als landmeter, ingeschreven op de federale raad, tot het einde van de sanctie.
De landmeter-expert dient voorafgaandelijk aan de uitoefening van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar, de Federale Raad hierover in te lichten en zijn bijdrage te storten aangaande de werkingskosten van de cel voor financiële informatieverwerking. Hij informeert de Federale Raad onmiddellijk bij stopzetting van zijn gereglementeerde activiteiten als vastgoedmakelaar.” Alle vragen zijn welkom naar :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Copyright © 2015 KCLE CRGE Tous droits réservés. Website Designed by ST-EVENT IT SOLUTIONS