KCLE NAJAARSFORUM 2017 
DONDERDAG 16 NOVEMBER 
in de Montil te Affligem
 
 
 

 


Verplichte BA VERZEKERING  

De deontologie van de landmeters-experten werd gepubliceerd op 25 januari 2006 in het Belgisch Staatsblad .

De volledige tekst van deze deontologie vindt u in onze rubriek "wetteksten".

Nieuw in deze wettelijke deontologische regeling van de federale raden van de landmeters -experten in vrij beroep, is de verplichting (door toedoen van de KCLE ingelast ) dat de landmeter -expert zich voor zijn beroepsaansprakelijkheid moet verzekeren en jaarlijks hiervan het verzekeringsattest zal voorleggen.

Hieromtrent is op 29 juni 2007 een Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert gepubliceerd. - de volledige tekst in de rubriek "Wetteksten"

De KCLE werkt samen met de verzekeringsmaatschappij nv. Protect, die reeds jaren gespecialiseerd is in polissen beroepsaansprakelijkheid voor vrije, zelfstandige beroeps-uitoefenaars.

De moederpolis die door de KCLE werd onderhandeld houdt bijzondere voorkeur voorwaarden in voor haar leden.  Deze polis werd uitdrukkelijk bestudeerd om aan onze beroepsbehoeften te voldoen. Om hierover meer te weten:  http://www.protect.be

Ga ook surfen op onze rubriek Verzekeringen!

Permanente vorming

Ook voorziet de deontologie een verplichte deelname aan voortgezette opleiding.

Hieronder het eerste reglement betreffende de erkenning door de Federale Raad van landmeters-experten van permanente vorming die in aanmerking genomen worden in toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de plichtenleer van landmeter-expert.

Artikel 1. Worden door de Federale Raad van landmeters-experten erkend als permanente vorming:

1/ Alle cursussen,postgraduaten en studieactiviteiten georganiseerd door de universiteiten en hogescholen in het vakgebied van de landmeter-expert voor het aantal effectieve lesuren.

2/ De middenstandsopleidingen, andere door de gemeenschappen erkend en private opleidingen waarvan de programma’s op zijn minst 60 dagen voorafgaandelijk aan de start van de opleiding voorgelegd werden en gunstig geadviseerd werden door de Federale Raad voor het aantal aanvaarde lesuren.

3/ De opleidingen in de vastgoedsector die erkend worden door het Beroepsinstituut  van Vastgoedmakelaars voor een maximum van 10 uur per jaar.  

4/ De colloquia, symposia en studiedagen georganiseerd door de wettelijk erkende beroepsverenigingen en federaties van landmeters-experten, die toegankelijk zijn voor alle ingeschrevenen op het tableau voor het aantal effectieve studie-uren.

5/ De vergaderingen georganiseerd door de wettelijk erkende beroepsverenigingen en federaties van landmeters-experten voor hun eigen leden voor een maximum van 1 uur per vergadermoment en voor een totaal van maximum 10 uur per jaar. 

6/ De cursussen op academisch niveau en de presentaties op colloquia, symposia en studiedagen  binnen het vakgebied voor het dubbele van het aantal effectieve lesuren verzorgd door de landmeter-expert.

7/ De publicaties in het vakgebied van de landmeter-expert door de Federale Raad beoordeeld na voorlegging van deze publicaties aan de Raad.

Artikel 2. De permanente vorming erkend door één kamer van de Federale Raad wordt onder dezelfde voorwaarden erkend door de andere kamer.

Artikel 3. Voorwaarden  

1/ Na afloop stuurt elke organisator een verslag naar de Federale Raad waarin volgende punten worden vermeld:

1/ Het programma van de vorming.

2/ Het effectief aantal uren dat aan vorming besteed werd.

3/ De identiteit van de lesgever(s)

4/ De plaats(en) en datum(s).

5/ Een gehandtekende aanwezigheidslijst per halve dag opleiding, met: naam, adres en inschrijvingsnummer van de landmeter-expert.

2/ Aan elke deelnemer wordt door de organisator een attest afgeleverd met de vermelding van:

1/ Diens naam en inschrijvingsnummer op het tableau.

2/ Het aantal effectief genoten uren vorming

3/ De benaming van de vorming

4/ Het kader waarbinnen deze vorming zich situeert. ( volgens artikel 1)

5/ De plaats en datum.

Artikel 4. Het is de landmeter-expert toegelaten een surplus aan uren vorming over te dragen naar het volgende kalenderjaar met een maximum van 20 uren.

Artikel 5. De attesten van deelname worden door de landmeter-expert ten laatste voor 31 januari van het volgende kalenderjaar bezorgd aan de griffie van de Federale Raad van landmeters-experten.

Artikel 6. Dit reglement en de door de Federale Raad erkende vormingsactiviteiten worden bekend gemaakt  via de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie -  www.economie.fgov.be

Artikel 7. Dit reglement werd goedgekeurd door de verenigde kamers van de Federale Raad van landmeters-experten op 4 mei 2007 in uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de plichtenleer van landmeter-expert.

Als lid van de KCLE zal u via onze Newsletter op de hoogte worden gebracht van de opleidingen die door de Federale Raden worden erkend, alsook van de opleidingen die door de KCLE  worden georganiseerd. 

Voor bijkomende informatie, inzake de deontologie aarzel niet om contact op te nemen met ons !

Bent u lid en hebt u vragen ?  Mail naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FVIB  Samenweken in associatie 

Is samenwerken in associatie iets voor mij?

Associëren mag u niet doen omdat het hip is! Zeker als u kiest voor een integrale associatie zal dit sterk ingrijpen op uw manier van werken en op de wijze waarop u uw praktijk leidt. Alvorens concrete stappen, te zetten moet u zichzelf een viertal vragen stellen.

1. Ben ik een persoon om in een associatie met collega's te kunnen functioneren?


Als partner in een associatie of groepspraktijk zal uw (professionele) leven grondig veranderen. Er zijn onmiddellijk een aantal positieve aspecten. Maar samenwerken zal ook veel van u vragen. U moet o.a. bereid zijn u te verantwoorden tegenover collega's.

2. Wat biedt een associatie voor mijn cliënten?

Als vrije beroeper stelt u een onafhankelijke dienstverlening tegenover uw cliënt of patiënt centraal. Vanzelfsprekend wilt u dit tenvolle kunnen blijven doen in een associatie. Onderzoek daarom goed welke meerwaarde samenwerken kan bieden voor uw cliënten.

3. Brengt het financieel gezien iets op?

Als u gaat associëren, zal u kosten gezamenlijk dragen en vaak ook de inkomsten verdelen. Is uw praktijk en deze van uw toekomstige associé(s) voldoende rendabel om dit te verzekeren? Bekijk dit in alle openheid samen met de boekhouders, accountants of bedrijfsrevisoren. Zet de mogelijkheden en de financiële verwachtingen van de associés concreet op een rij. Een associatie veronderstelt in ieder geval een goed businessplan.

4. Zijn er geen onoverkomelijke praktische hinderpalen?


Heel wat associaties stranden na korte tijd op de spreekwoordelijke praktische bezwaren. U moet deze zo goed als mogelijk trachten te voorzien. Deze praktische kwesties hebben vaak een emotionele basis.


Als u voor uzelf geen positieve invulling kan geven n.a.v. deze vragen zal u het erg moeilijk hebben om duurzaam te functioneren in een associatie. Wilt u deze oefening voor uzelf meer in detail maken? Op de website vindt u een reader http://www.fvib.be/images/res217731_11.pdf met verschillende toetsingslijsten die u helpen bij de zelfreflectie.

Beroepsdeontologie is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 25 januari 2006

De deontologie van de landmeters-experten werd gepubliceerd op woensdag 25 januari 2006 in het Belgisch Staatsblad .

Het doorzettingsvermogen van de leden van het bestuur van de KCLE werd beloond!

Ons eeuwenoud beroep werd gereglementeerd en we beschikken nu eindelijk over een wettelijke deontologie zoals het bij vrije beroepen hoort !

De volledige tekst van deze deontologie vindt u in onze rubriek "wetteksten".

Nieuw in deze wettelijke deontologische regeling van de federale raden van de landmeters -experten in vrij beroep, is de verplichting (door toedoen van de KCLE ingelast ) dat de landmeter -expert zich voor zijn beroepsaansprakelijkheid moet verzekeren en jaarlijks hiervan het verzekeringsattest zal voorleggen.

Sinds vorig jaar is besloten om met de verzekeringsmaatschappij nv. Protect, die reeds jaren gespecialiseerd is in polissen beroepsaansprakelijkheid voor vrije, zelfstandige beroeps-uitoefenaars, samen te werken.

De moederpolis die door de KCLE werd onderhandeld houdt bijzondere voorkeur voorwaarden in voor haar leden.  Deze polis werd uitdrukkelijk bestudeerd om aan onze beroepsbehoeften te voldoen. Om hierover meer te weten:  http://www.protect.be

Ga ook surfen op onze rubriek Verzekeringen!

Ook wordt een verplichte deelname aan voortgezette opleiding ingelast - ivm de voortgezette opleiding opgelet :

Vele leden stellen zich vragen met betrekking tot de verschillende documenten die zij ontvangen van o.a. VIVO waar er al sprake is van de bijscholing voorzien in de deontologie van de landmeter-expert.  

Wij wensen U erop te wijzen dat het de federale raden zijn die bepalen welke de opleidingen zijn die het voorwerp uitmaken van de bijscholing.  VIVO heeft op heden geen erkenning gekregen.  

Bovendien is de verplichting van voortgezette opleiding van 20 uur momenteel in bespreking met Minister van Middenstand en met de beroepsverenigingen.

Wat deze bijscholing effectief zal inhouden is nog niet bepaald maar het schijnt ons duidelijk dat de materies die het voorwerp zullen uitmaken van deze bijscholing tot de normale activiteiten van de landmeter-expert moet behoren.

Zodra hierover meer informatie ter beschikking is zullen onze leden op de hoogte worden gebracht, derhalve is het de bedoeling van de KCLE om voor haar leden ook erkende opleiding te organiseren. 

Dankzij de deontologie wordt niet alleen het imago van het beroep versterkt maar worden tevens de persoonlijke, professionele en financiële belangen van de landmeter-expert gevrijwaard.

Voor bijkomende informatie, inzake de deontologie aarzel niet om contact op te nemen met ons !

 Adres administratief secretariaat

Ons oud adres Scepterstraat, 29 te 1050 Brussel is niet meer van toepassing. U kan ons bereiken op het adres:

Brusselsesteenweg 323A te 1410 Waterloo

Telefoon & Fax: 02/644.94.69
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mailadressen leden

Wij vervolledigen vandaag de database van onze leden met hun e-mail adres. Mogen wij u verzoeken uw e-mailadres over te maken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het maakt het ons mogelijk u sneller informatie te verstrekken en u nog beter te dienen.

Reglementering van de titel en van het beroep van landmeter-expert vanaf  1 oktober 2004 INSCHRIJVINGSPROCEDURE  voor de begunstigden van verworven rechten

De wet van 11 mei 2003 (B.S. van 06/06/2003) tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter­expert is werking getreden op 1 oktober 2004. (http://www.kcle-crge.org/nederlands/wetteksten.htm)

Wij herinneren er u aan dat om het beroep van zelfstandig landmeter-expert uit te voeren u dient ingeschreven te zijn op de lijsten van de Federale raad van de landmeters-experten.

Uw aanvraag tot inschrijving dient per aangetekend schrijven gericht te worden aan de Federale raad voor landmeters-experten, WTC III, Simon Bolivarlaan, 30 - 27ste verdieping te 1000 BRUSSEL (met kopij van het diploma en van de eedaflegging).  

Alle vragen voor bijkomende informatie kunnen gericht worden aan de heer Robin Verheyden (02/208.52.59) of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via ons secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Federale raden

De Federale Raden van de Landmeters-Experten moeten zijn op 1 oktober 2004 in werking treden - (zie KB tot vaststelling van de procedure en de termijnen voor Kamers van de Federale Raden en van de Federale Raden van beroep van de landmeters-experten - publicatie in B.S. 19/04/2004 - De volledige tekst kan u vinden in onze rubriek wetteksten).

Wetten tot bescherming van de titel

Geachte Confraters,

Onze beroepsvereniging is bijzonder verheugd U officieel aan te kondigen dat onze wetten tot bescherming van de titel en het beroep van landmeter-expert en tot de oprichting van de federale raden van landmeters-experten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 juni 2003. Voor sommigen onder ons is dit het resultaat van meer dan twintig jaren zware inspanning.

Onze wetsvoorstellen werden meermaals en langdurig op alle beleidsniveau’s besproken en meer in het bijzonder binnen de bevoegde Kamercommissie, waar ik de eer heb gehad, na overleg en met akkoord van alle representatieve beroepsverenigingen, als woordvoerder de algemene belangen van de landmeters-experten uiteen te zetten.

Nu moet de dwingende plichtenleer voor het beroep verder op punt worden gesteld. Het is van uiterst belang dat in deze tekst de begrippen van onverenigbaarheden en belangen conflicten tussen de beroepsuitoefening in de privé en de openbare sector duidelijk worden gesteld. Onze activiteiten in de vastgoed sector komen eveneens in aanmerking.

Uiteindelijk en voor alle duidelijkheid, stellen de twee nieuwe wetten die zojuist werden gepubliceerd een eind aan alle voorgaande wettelijke beschikkingen, met inbegrip van het beroepsinstituut (BIL) die niet kon worden ingesteld.

Wij hebben met deze wetten een “wetgevend instrument”, onze ambitie bestaat er nu in om dit instrument te vervolmaken en nauwgezet toe te zien op de toepassing en naleving van de deontologie. Meer dan ooit moeten wij solidair blijven en onze beroepsvereniging laten uitgroeien ter verdediging van het algemeen belang van het beroep en dat van al haar leden.

Albert-Jean VANDERLINDEN
Nationaal Voorzitter


De wetten ter bescherming van de titel en het beroep van landmeter – expert en tot oprichting van de federale raden van landmeters – experten zijn door beide Kamers gestemd op 20 maart 2003 - ondertekend door de Koning op 11 mei2003 en verschenen in het Belgisch staatsblad op 6 juni 2003.

Ons werk is niet af, maar stevige basissen zijn gelegd.

Omdat derhalve bij een aantal confraters nog onbehagen heerst, meer bepaald met betrekking tot de draagkracht van deze wetgeving, hoort hierna verduidelijking.

Eerst dient benadrukt dat dit ongenoegen vooral steunt op een onvolledige dossierkennis, onvolmaakte of tegenstrijdige informatie, te meer het feit dat wij te lang, meer dan dertig jaar, in onduidelijke situatie verkeerden.

De veelvuldige belangenconflicten, de onduidelijkheid op gebied van diploma’s, de juridische onzekerheid over sommige van onze activiteiten, het gebrek aan duidelijke ethiek en deontologie, minstens het niet toepassen ervan en het ontbreken van de mogelijkheid tot sanctie zijn tal van elementen die de landmeter-expert begrijpelijk ongelukkig maakten.

Daartegenover staat dat uw vertegenwoordigers, de vijftien laatste jaren vooral, voor het landmeterberoep enorme vooruitgang hebben geboekt en dat de voorliggende wetten  de bekroning zijn van dit werk.

De opwaardering van ons onderwijs sinds 1990, de landmeter in de hogescholen en de universiteit zijn doorslaggevende elementen.

Wij bekwamen een beroepsinstituut, de poging tot instellen ervan mislukte, niet om reden van uitblijven van inzet, maar omdat vastgesteld werd dat het beoogde doel niet was bereikt.

Onze beleidsmensen stelden dit ook vast en na zeer vruchtbare onderhandelingen is besloten dat een wet ( of wetten ) de oplossing zou bieden.

Een fundamenteel gegeven hierbij is dat deze wetten zijn voorgesteld door de heer minister van middenstand.

In tegenstelling met wat sommigen willen beweren, gaat het hier niet om een algemene wet, maar om een specifieke wetgeving die de uitoefening van het intellectueel, vrij en zelfstandig beroep van landmeter – expert in hoofd – of bijberoep beoogt.

De wet over de titel en het beroep regelt het statuut, de eedaflegging, de voorbehouden werkzaamheden, de diploma’s die toegang verlenen tot het dragen van de beroepstitel en het inschrijvingsrecht op het tableau.

NB.   Het is opmerkelijk dat deze wet binnen het landmeterberoep de gelijkschakeling van niveau tussen de onderlinge diploma’s bevestigd – Topografen die geen bijkomende getuigschriften hebben behaald hebben geen toegang tot de beroepstitel.

Het meest opvallende in deze wetgeving vindt men onder art. 4 § 3., omdat meteen de acute problemen van belangenconflicten, onverenigbaarheden en oneerlijke concurrentie zijn aangepakt - De draagwijdte en de invulling van deze paragraaf is van het hoogste belang voor de zelfstandige landmeter

Deze wet regelt tevens de verplichting van zich te houden aan voorschriften van plichtenleer en voert tuchtmaatregelen en strafbepalingen in.

Bij overgangsmaatregel kan, wie zich inschreef op de lijst van de beroepsuitoefenaars op basis van het KB. van 18 januari 1995, het beroep uitoefenen en de titel dragen zolang de federale raden er zich niet anders over uitspreken.

Deze eerste wet verwijst meerdere malen naar de wet op de oprichting van de federale raden en heft alle voorgaande wettelijke bepalingen op.

De federale raad van landmeters – experten is een controlerend en sanctionerend orgaan en kent een kamer met beroepsmogelijkheid voor elke taalgemeenschap.

Zij beoordelen de aanvragen tot inschrijving, houden het tableau van de beroepsuitoefenaars bij en publiceren elk jaar de lijst. - Zij waken over de toepassing van de voorschriften van plichtenleer en doen uitspraak in tuchtzaken. - Zij zorgen ervoor dat de bepalingen van de wet worden nageleefd en geven elke inbreuk aan bij de gerechtelijke overheid.

De voorliggende wetgeving biedt de landmeter – expert de juridische mogelijkheid om zijn lot in eigen handen te nemen.

De landmeter – expert oefent een zelfstandig, vrij en intellectueel beroep uit, hij ( zij ) doet zijn activiteiten altijd onder persoonlijke verantwoordelijkheid met volle beroepsaansprakelijkheid en eerbiediging van een dwingende plichtenleer.

Het is nodig dat de landmeter-expert nu bewust wordt van zijn maatschappelijke rol en zijn engagement binnen onze samenleving.

Hoe kunnen wij het duidelijker stellen.

Jean Paul Cloquet
Secretaris generaal

Historiek wetgeving

Een korte geschiedenis leert ons dat de landmeter sinds eeuwen een bekwaam man (of vrouw) is, die als hoofdtaak het beslechten van vastgoedconflicten met respect voor het eigendomsrecht beheerst.

Steeds was de landmeter de expert in het vastgoed, erkent om zijn beroepsonafhankelijkheid die onder beëdiging uitgevoerd wordt.

Behoudens vroegere reglementeringen heeft het koninklijk besluit van Willem van Oranje, dat dateert van 1825, gedurende de twee laatste eeuwen kracht van wet in onze Belgische wetgeving.  In de jaren 1921, 1936 en 1947 werden aan dit KB wel wijzigingen aangebracht  maar het werd nooit afgeschaft.

Omwille van problemen van puur juridisch – technische aard werd in 1964/1965 het ons allen bekende koninklijk besluit van 18 mei 1936 onwettig verklaard.

Sinds 1965 moet de landmeter voor de erkenning van zijn rechten strijden.

Het is duidelijk dat een modernere wetgeving zich opdringt.  Uit eigenbelang stuit dit spijtig genoeg op veel tegenkantingen en worden de rechten van de landmeter in gevaar gebracht.

Al naar gelang hun persoonlijke belangen in de publieke of de privé sector bieden de verschillende strekkingen binnen de groep van houders van het diploma van landmeter-expert reeds gedurende een dertigtal jaren hardnekkig weerstand.

Verschillende wetsontwerpen zagen het licht om daarna in het niet te verdwijnen.

Vergaderingen en overleg in de syndicale kamer en daarna in de beroepskamer van de landmeters – het overkoepelend orgaan samengesteld uit bestuurders van de verschillende beroepsverenigingen - brachten weinig aarde aan de dijk.

De voorstellen werden, zonder aanwijsbare reden, aanvaard door de enen en verworpen door de anderen, tot een staten-generaal van de landmeters op 29 november 1990 tot een consensus kwam.

Dit was een keerpunt!  Een grote meerderheid ondersteunde de oprichting van een beroepsinstituut voor gezworen landmeters-experts. Men steunde zich hiervoor op de kaderwet van 1 maart 1976.

De Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen.  Artikel 1 van deze kaderwet bepaalt dat de Koning, op verzoek van één of meer belanghebbende beroepsverbonden, kan beslissen de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep te beschermen en de uitoefeningsvoorwaarden van dit beroep vast te stellen.

Het is op basis van bovenvermelde kaderwet, dat de BUL samen met de KFZLE een verzoek hebben ingediend met als doel het bekomen van de reglementering van onze beroepsactiviteiten en de bescherming van onze beroepstitel.

Er werd echter geen rekening gehouden met het koninklijk besluit van Willem van Oranje, dat nog steeds kracht van wet had en slechts een wet kan een andere wet afschaffen.

Op 6 augustus 1993 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij algemene meerderheid de afschaffingwet, met ingang op datum van de installatie van het nieuw op te starten instituut, goed.

Inzake eedaflegging: is de wet van 6 augustus 1993 van toepassing (BS 29/9/1993 pg 21446)

6 augustus 1993: wat betreffende de opheffing van het KB van 31 juli 1825 houdende bepalingen nopens de uitoefening van het beroep van landmeter.

Artikel 1: het KB van 31 juli 1825 houdende bepalingen nopens de uitoefening van het beroep van landmeter wordt opgeheven met ingang van de datum van inwerkingtreding van een KV houdende reglementering van het beroep van landmeter-expert onroerende goederen, met toepassing van de kaderwet van 1 maart 1976.

Het verzoekschrift van 11 oktober 1990 tot reglementering van het beroep van landmeter-expert onroerende goederen bekent gemaakt in het BS van 29 november 1990moet worden geacht te zijn ingediend met toepassing van de voornoemde wet van 1 maart 1976.

Artikel 2: Niemand mag het beroep van landmeter als zelfstandige uitoefenen, tenzij hij voldoet aan de voorwaarden vastgesteld overeenkomstig de kaderwet en hij daarenboven voor de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats de volgende eed heeft afgelegd: "Ik zweer trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, en ik zweer de opdrachten die mij als landmeter zullen worden toevertrouwd in eer en geweten getrouw te vervullen."

personen van vreemde nationaliteit leggen voor de rechtbank van eerste aanleg van hun woonplaats in België de volgende eed af: "Ik zweer de opdrachten die mij als landmeter zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten getrouw te vervullen volgens de voorschriften van de Belgische wet." 

Van deze beëdiging moet de landmeter in alle door hem afgeleverde akten in deze voege melding maken: "gezworen landmeter beëdigd door de rechtbank van eerste aanleg van..."

Artikel 3: Degenen die tijdens de twee jaren die volgen op het jaar van de inwerkingtreding van het KB tot regeling van het beroep van landmeter expert genomen ter uitvoering van de voornoemde kaderwet  het gereglementeerd beroep hebben uitgeoefend in ondergeschikt verband of onder statuut onder de voorwaarden en sedert een datum bepaald door de Koning, kunnen indien zij het beroep als zelfstandige willen uitoefenen zich als beroepsbeoefenaar laten inschrijven op de lijst van het beroepsinstituut opgericht ter uitvoering van dezelfde wet en de in artikel 2 bedoelde eed afleggen.

Als gevolg van het ingediende verzoek op basis van de kaderwet kwam het Koninklijk Besluit van 18 januari 1995 (B.S. 7 maart 1995 - pg 5089) tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van Gezworen Landmeter-Expert BIL moest een einde stellen aan al onze perikelen.

Samenstelling van de verkiezingscommissie wordt vastgelegd bij ministerieel besluit van 18 april 1996 met ingang van 1 maart 1996

Het BIL kon weliswaar niet effectief van start gaan aangezien na de verkiezingen de mensen die het BIL (instituut voor zelfstandigen) dienden te beheren allemaal ambtenaren waren.  Minister van Middenstand kon dit niet toelaten.

Een andere oplossing drong zich op: een wet voor de landmeter.

We moesten dus wachten tot in 2003 om dankzij het doorzettingsvermogen van enkelen, eindelijk een stap verder te zetten.

Er zijn twee wetten. Zij beogen: 

  1. De titel en het beroep van landmeter – expert
  2. De federale raden van landmeters – experten

Afdrukken E-mail

Copyright © 2015 KCLE CRGE Tous droits réservés. Website Designed by ST-EVENT IT SOLUTIONS