logo bleu

Chée de Bruxelles, 323A bte/bus 11,  – 1410   WATERLOO
tel &  fax : 02/644.94.69   -    BNP PARIBAS Fortis :BE19 0352 503250 12
Ondernemingsnummer – Numéro d’entreprise : 0408 838 073 

Huishoudelijk Reglement - 3de uitgave

1. Lokale afdelingen en lokale beroepsverenigingen zoals bepaald in Artikel 3 van de statuten

De leden worden onderverdeeld in lokale afdelingen.
Als er in een provincie een lokale beroepsvereniging is die aangesloten bij de KCLE fungeert deze als lokale afdeling.
Er kan maar één lokale afdeling of lokale beroepsvereniging in de KCLE vertegenwoordigd zijn per provincie.
Bij voorkeur wordt elke provincie vertegenwoordigd door een lokale afdeling of lokale beroepsvereniging.
Elke lokale afdeling of lokale beroepsvereniging tracht verschillende ledenvergaderingen in haar schoot te organiseren om de leden toe te laten deel te nemen aan permanente vormingen in hun regio.

De lokale afdelingen zijn momenteel:
·    Vlaams Brabantse Landmeters-experten en Brussel 
·    KCLE Afdeling Antwerpen (in vorming) 
·      CRGE section Luxembourg
·    CRGE section Hainaut
·    CRGE section Brabant Wallon et Bruxelles

De lokale beroepsverenigingen (volgens wet 31 maart 1898) zijn momenteel :
·           Koninklijke Vereniging Landmeters — experten West Vlaanderen (KVLWV)
·           Koninklijke Vereniging Landmeters — experts van Oost Vlaanderen vzw (KVLOV)
·           Koninklijke Beroepsvereniging van Limburgse Landmeters (KBLL)

De lokale afdelingen, beroepsverenigingen  of vzw’s hergroeperen zich onder een Nederlandstalige en Franstalige Kamer van de KCLE, vertegenwoordigd door hun voorzitter of vertegenwoordiger en een bestuurslid.  
De voorzitter van de KAMER wordt verkozen bij meerderheid van stemmen door de leden, op initiatief van de voorzitters of verantwoordelijken voor de lokale afdelingen voor een termijn van 3 jaar.
Zij zijn herkiesbaar voor 2 x 1 jaar.  
Voor de Nederlandstalige Kamer dient de Voorzitter minimum 2 jaar lid te zijn van één van de lokale besturen.
Beide kamers hebben een zelfstandige en autonome werking, naargelang de behoeften van de , lokale afdelingen, beroepsverenigingen  of vzw’s.   
Jaarlijks organiseert de Nederlandstalige en de Franstalige Kamer een colloquium.
Deze regionale colloquia vormen de nationale jaarlijkse colloquia, voor zover niet anders wordt beslist door de Nationale Raad van Bestuur.
De voorzitters van beide Kamers zijn de woordvoerders van hun taalgroep bij het nationale bestuur. 
Zij zullen de nationale voorzitter, wanneer hij dit nodig acht, vertegenwoordigen.
De Voorzitters van beide kamers beschikken over de diensten van het nationaal secretariaat binnen voor hun regionale activiteiten.

2. Omschrijving van de categorieën van leden zoals bepaald in Artikel 4 van de statuten

Effectieve leden:  Natuurlijke personen die de titel landmeter-expert mogen dragen volgens de wet van 11 mei 2003 en het beroep van landmeter-expert uitoefenen of uitgeoefend hebben.
Het effectieve lid heeft stemrecht op de algemene vergaderingen en mag deel uitmaken van de raad van bestuur overeenkomstig de statuten.
Verenigingsleden:  Natuurlijke personen die de titel landmeter-expert mogen dragen volgens de wet van 11 mei 2003 en het beroep van landmeter-expert uitoefenen of uitgeoefend hebben en lid zijn van een lokale beroepsvereniging.
Het verenigingslid heeft dezelfde rechten en plichten als een effectief lid.

Studenten-leden: moeten ingeschreven zijn als voltijds student in één van de scholen of universiteiten officieel erkend in België en een richting volgen die tot het diploma leidt zoals voorzien in de wet van 11 mei 2003. Het student-lid heeft geen stemrecht op de Algemene Vergaderingen en mag geen deel uitmaken van de raad van bestuur.

Ereleden: natuurlijke personen die een gift hebben overgemaakt aan de beroepsvereniging of evenwaardige diensten hebben verleend.
Zij worden door de raad van bestuur voorgesteld en aanvaard door de algemene vergadering.
Het erelid heeft geen stemrecht op de algemene vergadering. 
Hij mag deelnemen aan de beheerraadzittingen met raadgevende stem.

Steunende leden: Natuurlijke personen of rechtspersonen die een bijdrage leveren aan de KCLE. 
Het steunend lid heeft geen stemrecht op de algemene vergaderingen en kan geen deel uitmaken van de raad van bestuur.

3. Verkiezingen voor de Raad van Bestuur zoals bepaald in Artikel 15  van de statuten

Om zich kandidaat te stellen als bestuurslid moet men minstens 3 jaar effectief lid zijn.
In de mate van het mogelijke wordt elke lokale afdeling vertegenwoordigd door minstens één bestuurslid van de lokale afdeling.
Om deel te nemen aan de verkiezingen moet het lid zijn kandidatuur overmaken aan de raad van bestuur, minstens 7 dagen vóór de Algemene Vergadering die in de dagorde de installatie van de nieuwe raad van bestuur voorziet.

Binnen de 15 dagen na de Algemene Vergadering, die hen benoemd heeft, zullen de leden van het bureau bij meerderheid van stemmen verkozen worden. Bij staking van stemmen, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

De leden van de raad van bestuur worden verkozen voor een periode van 4 jaar en zijn herkiesbaar.

De voorzitters van beide taalgroepen  maken van rechtswege deel uit van de nationale beheerraad van de KCLE, tijdens hun mandaat van 3 jaar, de hierboven opgesomde maatregel is in hun geval derhalve niet  van toepassing.

4. Vergoeding kosten van de leden van de raad van bestuur zoals bepaald in Artikel 24 van de statuten

De leden van het bureau en/of de leden van het bestuur, kunnen kostennota's voor vertegenwoordigingsopdrachten indienen voor zover zij gerechtvaardigd zijn en dat zij het budget niet overschrijden dat daarvoor voorzien werd in het ontwerp van budget goedgekeurd door de algemene vergadering van het lopende jaar.
De km vergoeding voor eigen vervoer wordt berekend aan de hand van de tarieven vermeld in de jaarlijkse omzendbrief betreffende de vergoeding reiskosten die in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

5. Commissies

Er wordt in de schoot van de KCLE een commissie “Topografie – Geodesie- Geomatica” opgericht.

Deze commissie staat open voor de leden van de KCLE maar ook voor vakmensen in topografie – geodesie- geomatica die geen landmeter-expert zijn en voor geïnteresseerden die belangen hebben of bevoegdheden trachten te verwerven of te ontwikkelen in deze aangelegenheden.

Deze vakmensen of geïnteresseerden moeten een verzoek tot lidmaatschap indienen bij de Voorzitter van de Commissie “Topografie – Geodesie – Geomatica”, met in bijlage een CV.

De Nationale Raad van Bestuur is bevoegd om te beslissen over de lidmaatschapsaanvragen na overleg met de voorzitter van de Commissie.

De financiële bijdrage van deze personen om deel te nemen aan de Commissie wordt jaarlijks vastgelegd door de beheerraad.

De Voorzitter van de commissie wordt door de Nationale Raad van Bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar. Hij is verantwoordelijk voor de Commissie en is belast met de werking en de interne organisatie in samenwerking met de directie van de KCLE.

 

Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur overeenkomstig de statuten. 
In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavig reglement en de statuten, gelden enkel de statuten.

 

Goedgekeurd  te Waterloo op de Algemene Vergadering van 21 februari  2017.

 

A.J. VANDERLINDEN - Voorzitter

Afdrukken E-mail

Copyright © 2015 KCLE CRGE Tous droits réservés. Website Designed by ST-EVENT IT SOLUTIONS